Japan Premium Milk (Morinaga) - 3 x 200ml

$6.90

Japan

Light Tasting Japan Morinaga Milk. Since 1981~